Bộ kim luồn kín

  • Đủ kích thước kim: 18-24G
  • Giảm thiểu rủi ro khi đâm kim
  • Giảm nhiễm khuẩn bệnh viện
  • Hỗ trợ 2 đường truyền cùng lúc